PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN
Gastouderbureau Happy
                                                  Versie jan 2019
 
           
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Happy. Gastouderbureau Happy is in 2006 gestart met het bieden van gastouderopvang. Gastouderbureau Happy heeft  gastouders in de regio Zuidoost  Brabant.
 
GOB Happy wil de oudercommissie bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben bij het herschrijven van het pedagogisch beleidsplan.
Bij eventuele wijzigingen in het pedagogisch beleidsplan zal de oudercommissie  wederom om advies gevraagd worden.

Wanneer in dit pedagogische beleidsplan wordt geschreven over zij of haar kan hier ook hij of zij gelezen worden.                                                                                                                                                       

 

De pedagogische visie  van Gastouderbureau Happy

 

Het aanbieden van professionele, kwalitatief hoogwaardige gastouderopvang  in een warme huiselijke sfeer, waarin kinderen zicht veilig en vertrouwd voelen, en waarin ze samen met andere kinderen spelenderwijs kunnen leren.  De gastouders hebben alle de voertaal Nederlands.

 

Gastouderbureau Happy heeft haar visie op gastouderopvang conform de Wet Kinderopvang en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  het pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: Emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals het maximale aantal kinderen per gastouder, eisen aan de opvang ruimte, risico inventarisatie   (veiligheidscheck van de opvanglocatie).

 

 
 
 
 
                                                                                             
Inhoudsopgave:
                             
1.         De 4 uitgangspunten pedagogisch beleid pag. 2.
1.1         Emotionele veiligheid bieden
1.1.1       Veiligheid en geborgenheid
 
1.2         Ontwikkelen persoonlijke competenties
1.2.1      Het stimuleren van zelfvertrouwen
1.2.2      Het bevorderen van zelfstandigheid
 
 1.3        Ontwikkelen van sociale competenties
1.3.1      Ontwikkelen van sociaal gedrag
1.3.2      Leren omgaan met emoties
 
1.4        Overdragen waarden, normen en cultuur
                1.4.1    Overdragen van normen en waarde
                1.4.2    Recht doen aan de eigenheid van het kind

 
2.         Beleidsontwikkeling                                  
 
3.         Bemiddelingsbeleid                                  
3.1          Toetsingscriteria gastouders
 
3.2          Het maximaal op te vangen kinderen:
 
3.3          ACHTERWACHT verplicht als u 4 of  
               meer kinderen tegelijkertijd opvangt
 
3.4           Eisen aan de opvangruimte / locatie:
 
 
   
 
 

4.         Ouderbeleid                                             
4.1          Oudercommissie voor inspraak vraagouders
4.2          Communicatie tussen vraagouder,
en het gastouderbureau
4.3          Klachtenprocedure

 
 

5.         Veiligheid&Gezondheid                            
5.1          Risico-inventarisatie Veiligheid&Gezondheid
5.2          MELDCODE huiselijk geweld en kindermishandeling
 
 
 

1.Uitgangspunten pedagogisch beleid
 
Het pedagogische beleid van gastouderbureau Happy is gebaseerd op de volgende uitgangspunten die als richtlijn kunnen worden gehanteerd:
Emotionele veiligheid bieden
Ontwikkelen persoonlijke competenties
Ontwikkelen van sociale competenties
Overdragen waarden, normen en cultuur
Dit zijn de 4 basisdoelen uit de Wet Kinderopvang die iedere kinderopvang organisatie in haar pedagogisch beleidsplan moet beschrijven en deze 4 basisdoelen zorgen samen voor het welbevinden van de kinderen op de opvang.
 
Boven genoemde uitgangspunten worden hieronder nader toelicht en zijn ingekaderd in het Bemiddelingsbeleid en het Ouderbeleid waarbij naar een kwalitatief optimale opvang wordt gestreefd.
Hierbij geldt uiteraard dat de uitvoering van het pedagogisch beleid zoveel mogelijk in afstemming met en in onderling overleg tussen vraagouder en gastouder plaatsvindt.
 
Deze basisdoelen vertalen wij aan de hand van vijf aandachtsgebieden in concrete activiteiten.
· De gastouder- kind interactie;
· Fysieke omgeving (de binnen- en buitenruimte);
· De groep;
· Het activiteitenaanbod;
· Het spelmateriaal.
 
 
1.1           Emotionele veiligheid bieden
1.1.1 Veiligheid en geborgenheid
Veiligheid en geborgenheid hebben veel te maken met de sfeer die een gastouder naar een kind toe uitstraalt. De warmte en de hartelijkheid waarmee het kind wordt benaderd geeft een kind een veilig en geborgen gevoel. Maar ook leeftijdsgenoten om mee te spelen of een prettige inrichting van de opvangruimte waar de kinderen fijn kunnen spelen draagt bij tot een veilig en geborgen gevoel.
Tevens speelt het wennen van het kindje bij gastouder ook een grootte rol of het kindje het naar zijn zin heeft bij de gastouder. Pas als een kind zich veilig voelt kan het groeien en ontwikkelen.
Bij kleine kinderen doet de eigen vertrouwde knuffel wonderen. Dit troostende voorwerp biedt houvast in een onzekere of enge situatie.
 
De gastouders van GOB Happy bieden de gastkinderen een gevoel van emotionele veiligheid door de gastouder-kind interactie als middel in te zetten van op de volgende manieren:
Door een vaste en sensitieve gastouder te zijn. Een sensitieve en responsieve houding wil zeggen dat de gastouders signalen opmerkt  die kinderen afgeven. Zij proberen te begrijpen wat de kinderen met deze signalen bedoelen en reageren op een warme en ondersteunende manier, afgestemd op het kind en de situatie.
In gastouderopvang wordt het kind altijd opgevangen door dezelfde vertrouwde persoon. Dit is belangrijk voor het gevoel van veiligheid van het kind. Een goede band opbouwen gaat dan gemakkelijker. Bovendien leert de gastouder het kind goed kennen zodat ze beter op hem/haar kan inspelen (responsief).
 
De gastouders zijn sensitief voor de signalen van het kind. Dat betekent dat ze de signalen opmerken en er op een gepaste manier mee omgaan. Bijvoorbeeld als een kindje huilt, troost ze hem. Bij een baby die niet lekker in zijn vel zit zal ze dit erkennen en proberen te achterhalen waar aan dit ligt. Het kan ook zijn dat een kind, voor iets wat nieuw bang is. Doordat de gastouders dit erkennen bij de kinderen kunnen ze aansluiten bij de emoties van de kinderen en de kinderen gerust stellen. De gastouders  proberen zich in te leven in de leefwereld van de kinderen, proberen de wereld te begrijpen zoals een kind dat doet. Bepaalde gebeurtenissen die voor een volwassene heel begrijpelijk zijn, kunnen voor een kind heel ingrijpend zijn. De gastouders kan dit doen door emoties te benoemen, te praten met de kinderen en kinderen dingen uit te leggen.
 
De gastouders ondersteunen en begeleiden de kinderen bij het verwerken van gevoelens en emoties zoals verdriet, boosheid, angst en vreugde. Daarbij hebben de gastouders een actieve rol. Dit doen zij bijvoorbeeld door samen blij te zijn op leuke momenten. Maar ook een kind leren een emotie onder woorden te brengen en verschillende emoties te benoemen. Hierdoor sluit de gastouder aan bij de emoties van de kinderen.
 
Indien de gastouder ziek is of bij vakantie van de gastouder dan dienen de ouders zelf vervanging te regelen. Als de ouder totaal geen alternatieven heeft om het kind onder te brengen dan kan het gastouderbureau voor een alternatief zorgen. U dient deze wens wel ruim van te voren aan te geven. De vakantie periode wordt vaak gelijk genomen. Afstemmen van de zomer vakantie kan je het best zo vroeg mogelijk doen. Bijvoorbeeld 3 maanden van te voren. Vaak heeft Gastouderbureau Happy een alternatieve gastouder in de buurt maar die moet ook met haar planning  rekening houden. 

Bij de start van de opvang krijgt het kind alle tijd om te wennen.  De opvang wordt het beste langzaam opgebouwd. Een paar keer een uurtje proefdraaien voordat de opvang start is goed voor het kind om te wennen maar ook voor de vraagouders. De eerste keer proefdraaien terwijl een van de vraagouders er zelf bij blijft is perfect voor het kind om te wennen. Als er andere kinderen bij de gastouder zijn waarmee uw kind kan spelen, dan kan dit natuurlijk ook helpen bij het wenproces. Voor baby’s  is het goed om tijdens het slaapmoment proef te draaien. Het slapen kan stressvol zijn voor een baby. De vraagouder kan dan aangeven of het kind normaal reageert of echt in paniek is. Ieder kind is namelijk anders.  Na de wenperiode zal de gastouder in het begin extra tijd nemen voor het nieuwe kindje bij het brengen en halen. Samen de tas uitpakken en nog een boekje lezen of een spelletje doen geeft rust. Loslaten is ook iets dat een kind moet leren en dit kost net zoveel moeite als bij volwassene. Het hoort er nu eenmaal bij en wanneer het kind de tijd wordt gegund groeit bij het kind al vlug het besef dat dit niet het einde van de wereld is. Tijdens het proefdraaien leert de gastouder signalen herkennen van het kindje. Kortom de gastouder reageert op een sensitieve responsieve manier tijdens de wenperiode zodat het kind zich snel vertrouwd en daarmee veilig voelt op de groep.  Deze manier van benaderen en communiceren zorgt er voor dat het kind zich gerespecteerd voelt. Hierdoor zal het  kind zich sneller op zijn gemak voelen bij de gastouder. De hier bovengenoemde beschrijving dient als voorbeeld. Iedere gastouder hanteert een eigen wenbeleid en bespreekt dit met de vraagouder.
 
De gastouder zorgt voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Om een kind zich op zijn gemak te laten voelen zal de gastouder de basisbehoefte van eten, drinken, knuffelen en troosten op zich nemen. Vooral met baby’s is het belangrijk om lichamelijk contact te maken.
Deze vorm van aandacht is belangrijk maar hierin is de behoefte van ieder kind anders. Tijdens de wenperiode kan het best in samenspraak met de vraagouders bepaald worden wat de gewoonten zijn. De gastouder zorgt voor emotionele veiligheid door het creëren van een sfeer waarbinnen ieder kind tot zijn recht komt en waar vertrouwen de boventoon voert. Lachen, plezier maken, gezelligheid creëren, maar je ook even mogen terugtrekken zijn begrippen die de basis vormen voor een goede (veilige) sfeer. Hulpmiddelen hierbij zijn het bieden van structuur en regels die voor kinderen herkenbaar en begrijpelijk zijn. . Tevens moet het dagritme aansluiten bij wat het kind gewend is.
 
Zelf mee te spelen als gastouder kan er voor zorgen dat de kinderen zich beter op hun gemak voelen bij de gastouder. 
 
 
 
De gastouders van GOB Happy bieden de gastkinderen een gevoel van emotionele veiligheid door de fysieke omgeving als middel in te zetten van op de volgende manieren:
De inrichting van de opvang ruimte  is bepalend of een kind  zich veilig op de groep kan voelen. Zowel fysieke veiligheid is van belang. De binnen- en buitenruimte moeten veilig zijn (zie informatie Risico Inventarisatie). Als dat de opvang een prettige ruimte moet zijn die bijdraagt om kinderen zich er emotioneel veilig te laten voelen.
 
De gastouders moeten rekening houden met de balans tussen rust en actie. Met de indeling van de ruimte kan dit betekenen dat de kinderen in een gedeelte van het huis zich moeten kunnen terugtrekken zoals in alle rust een boekje kunnen lezen om tot rust te komen, en in een ander gedeelte actieve spelen kunnen doen.
 
Een gevoel van emotionele veiligheid geven de gastouders de kinderen ook door een kind ‘iets eigens’ op de groep te geven. Per gastouder kan de manier waarop de gastouder dit doet verschillen. Voorbeelden zijn, een eigen mandje met eigen spulletjes, een familiemuur met foto’s van het gezin van het kind, een fotolijstje met eigen foto van het kind.
De gastouders van GOB Happy bieden de gastkinderen een gevoel van emotionele veiligheid door de groep als middel in te zetten van op de volgende manieren:
Kinderen gaan het gemakkelijker naar hun zin hebben als ze een leeftijdsgenootje hebben om mee te spelen. De gastouders houden hiermee tijdens de koppeling rekening. Stel dat er een kind van 2 jaar al bij de gastouder komt, dan zou het prettig zijn als nog een 2 jarige op dezelfde opvang dag komt. Kinderen van dezelfde leeftijd hebben ongeveer dezelfde belevingswereld.
 
Mochten er bij een startende gastouder weinig leeftijdsgenoten zijn om mee te spelen dan zou het natuurlijk fijn als een vriendje of broertje of zusje ook bij de gastouder in de opvang komt.
In de wenperiode zou je in overleg  met de gastouder kunnen vragen of een vriendje een keer mee mag komen. Het beleid van de gastouders hierover hebben de gastouders beschreven in de map die op de opvanglocatie aanwezig is.
 
 
De gastouders van GOB Happy bieden de gastkinderen een gevoel van emotionele veiligheid door het activiteitenaanbod als middel in te zetten van op de volgende manieren:
Bij baby’s is het gewenst zoveel mogelijk aan te sluiten op het ritme van het kind zelf. Normaal wordt zoveel mogelijk het dagritme van thuis aan gehouden. De vraagouders kunnen zelf het best aangeven als er wijzigingen zijn in het dagpatroon. Maar ook de gastouders kunnen het opmerken als er wisselingen gewenst zijn wat betreft dagritme bij het kind. De gastouders biedt  het kind structuur, en daarmee houvast en emotionele veiligheid door rond dezelfde tijden te eten en slapen. Op het moment dat er signalen zijn dat het kind een andere behoefte heeft, dan  dient dit overlegd/afgestemd  te worden met de vraagouders.


De rol van gastouder bij activiteiten is onder andere:
 
De gastouders van GOB Happy zorgen ook voor structuur en regelmaat; door het voorlezen of spelactiviteiten op een vast moment in de dagindeling op te nemen. Een vast dagritme. Deze duidelijkheid geeft een kind vertrouwen omdat het weet wat er komen gaat en heeft hierdoor een rustgevend effect op het kind.
 
De gastouders kunnen rust creëren op de groep door een activiteit aan te bieden zodat een kind zich veilig voelt op de groep. Bijvoorbeeld de kinderen tijdens de inloop aan het begin en einde van de dag rustig aan tafel een puzzeltje laten maken.
 
De gastouders stimuleren de kinderen om mee te doen met activiteiten. De kinderen  hoeven natuurlijk niet altijd in de groep mee te doen want zelf vrij spelen kan ook  heel prettig zijn. Of even uit rusten na een drukke schooldag hoort er ook bij. De keuze vrijheid is belang voor het geborgen gevoel van de kinderen.
 
De kinderen worden betrokken bij de keuze van een groepsactiviteit en spelmateriaal. Als ze zelf iets mogen kiezen spelen ze met meer plezier.
 
 
De gastouders van GOB Happy bieden de gastkinderen een gevoel van emotionele veiligheid door het spelmateriaal als middel in te zetten van op de volgende manieren:
Het speelgoed beleid van de gastouders is ten eerste gericht op fysieke veiligheid.
 
Daarnaast zullen de gastouders ervoor zorgen dat de kinderen het goed naar hun zin hebben door speelgoed aan te bieden wat bij de leeftijd en interesse past.
 
Heeft een vraagouder specifieke wensen dan is dit verstandig om tijdens de kennismaking met de gastouder kenbaar te maken. Bijvoorbeeld uitwisselen van kennis die de vraagouder heeft over speelgoed waar het kind graag mee speelt zodat het kind zich sneller op zijn gemak (emotioneel veilig) voelt op de groep als dit speelgoed aanwezig is.
 
Een veilig gevoel krijgen kinderen bij de gastouders doordat de kinderen vertrouwt spelmateriaal aangeboden krijgen. Ook het stellen van grenzen en het opstellen van regels is een onderdeel van het bieden van veiligheid. De gastouders leren de kinderen welke regels er zijn voor het aanwezige speelgoed. Bijvoorbeeld kleuren doe je aan tafel, je ruimt eerst het speelgoed op als je ander speelgoed pakt, binnen wordt niet met de bal gespeeld.
 
1.2   Ontwikkelen persoonlijke competenties
Persoonlijke competenties zijn de brede persoonskenmerken zoals het hebben van zelfvertrouwen,  zelfstandig zijn, het hebben van veerkracht, flexibel kunnen zijn, creatief zijn waarmee een mens in staat is om allerlei problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.[1]
 
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren de persoonlijke competenties van de gastkinderen door de gastouder-kind interactie als middel in te zetten van op de volgende manieren:
Door complimenten en het benadrukken van het positief gedrag krijgen kinderen het gevoel dat ze de moeite waard zijn en wordt gebouwd aan een positief zelfbeeld. Dit is belangrijk bij het ontplooien van talenten en bevordert sociaal gedrag naar anderen.
 
Als de gastouders de kinderen zelf een activiteit te laten kiezen dan stimuleert dit de zelfstandigheid. Zelf laten ontdekken en zelf oplossen door het kind vergroot het zelfvertrouwen. Belangrijk is daarbij dat het een niet te moeilijk spel kiest. Positieve ervaringen geven zelfvertrouwen aan  de kinderen.
 
De gastouders passen vaardigheden  toe  zoals  begeleiden en vaardigheden die spel uitlokken. Om deze vaardigheden toe te kunnen passen is gemakkelijk dat de gastouders  weten wat een kind wil en wat hij al kan. Hierdoor kunnen de gastouder aansluiten op emoties en leermomenten van het kind.
 
Het verleggen van grenzen voor het kind kan door een iets moeilijker spel of activiteit te kiezen. Een beetje hulp hierbij van de gastouder en een complimentje is motiverend voor het kind om de volgende keer weer een grens proberen te verleggen.
 
Het uitbouwen van de talenten bij kinderen  kunnen de gastouders  stimuleren door activiteiten die nog niet zo goed gaan samen te oefenen. Als activiteiten goed gaan is het belangrijk dat de gastouders dit  waarderen  middels complimentjes. Dit  zorgt voor vertrouwen bij kinderen  maar ook voor gedrevenheid om andere activiteiten op te pakken.
 
Door kinderen ruimte te geven om zelfstandig dingen te doen. Het is belangrijk dat kinderen leren om zelf dingen te doen. Hierdoor ervaren de kinderen wat ze al zelf kunnen. Kinderen leren op deze wijze oorzaak en gevolg kennen en ontwikkelen hiermee zelfvertrouwen. Ze krijgen grip op de wereld om zich heen, ontwikkelen inzicht en leren verbanden te leggen. Ook hierbij is het weer van belang rekening te houden met de individuele mogelijkheden en eigenheid van elk kind.
 
De gastouders van GOB Happy benoemen zoveel mogelijk tijdens de opvangdag. Dit draagt bij aan de taalontwikkeling van de kinderen, en van de persoonlijke competenties. Bij jonge kinderen herhalen ze vaak woorden, en bij kinderen die beginnen met praten voeren de gastouders eenvoudige ‘gesprekjes’ met de kinderen. Bij oudere kinderen krijgen de gesprekjes meer inhoud doordat deze kinderen meer woorden kennen en zelf ook vragen gaan stellen en aanvullen in de gesprekjes.
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren de persoonlijke competenties van de gastkinderen door de fysieke omgeving als middel in te zetten van op de volgende manieren:
De inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen en activiteiten af te stemmen op de kinderen. Hierbij denken de gastouders aan de variatie van ruimte aanbod, bijvoorbeeld  een ruimte/plaats om te tekenen  en een gedeelte van de ruimte om te bouwen met lego of bijvoorbeeld met de poppen te spelen. Met name peuters en kleuter hebben veel behoefte aan beweging bijvoorbeeld klimmen, kruipen of springen. Als er binnen minder ruimte is dan gebruiken de gastouders de buitenruimte om aan deze behoefte te voorzien.

 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren de persoonlijke competenties van de gastkinderen door de groep als middel in te zetten van op de volgende manieren:
Tijdens de spelactiviteiten leren de kinderen een deel van een groep te zijn. Dat betekent dat ze leren delen en ook op hun beurt te wachten. Door samen te puzzelen of een memory kaartspel te spelen leert het kind deel te zijn van een groep. Hieruit kan het kind leren delen en wachten.
 
Ook als er meer kinderen zijn, wordt er door de gastouders een eigen persoonlijkheid van het kind rekening gehouden. De gastouders waarderen deze verschillen en spelen daarop in. Zij nodigen de kinderen uit de eigenheid te laten zien binnen de groep. Zij bevestigen waar de kinderen goed in zijn, t zij dragen het uit en ondersteunen om een stapje verder te gaan. De kinderen krijgen hierdoor zelfvertrouwen en kan zich op zijn eigen niveau ontwikkelen. De kinderen krijgen de ruimte en leren zichzelf te zijn binnen de groep.
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren de persoonlijke competenties van de gastkinderen door het activiteitenaanbod als middel in te zetten op de volgende manieren:
De gastouders kunnen met knutselactiviteiten de creativiteit en vaardigheden van  de kinderen bevorderen. Bijvoorbeeld tijdens het tekenen met het binnen de lijntjes kleuren van een kleurplaat. Hiermee wordt de vaardigheid van het vast houden van een potlood geoefend. Vrij tekenen stimuleert de creativiteit. De grove motoriek wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door te leren klimmen op een klimtoestel.
 
Verder zijn er  activiteiten die het cognitieve vermogen stimuleert. De gastouders kunnen door veel te lezen, zingen of veel te praten met de kinderen de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen stimuleren.
 
Met het activiteiten aanbod wordt door de gastouder ook rekening gehouden met variatie in rust en actie.  Bijvoorbeeld, als een kind moe zorgt de gastouder voor een activiteit die minder inspanning kost.
 

De gastouders van GOB Happy stimuleren de persoonlijke competenties van de gastkinderen door het spelmateriaal als middel in te zetten op de volgende manieren:
De gastouders zorgen voor   voldoende spelmateriaal  dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Stimuleren van ontwikkeling werkt het best als het aangeboden spel aansluit op de ontwikkelingsfase van het kind. Een spel of activiteit wat te weinig uitdaging geeft of te moeilijk is, is beiden niet stimulerend voor de ontwikkeling van een kind.


Voor baby’s is het bijvoorbeeld belangrijk dat er spelmateriaal aanwezig is die de zintuigen prikkelen. Materialen die ze kunnen voelen, horen, ruiken en proeven.
Voor peuters zijn de speelhoeken bijvoorbeeld belangrijk omdat ze met spelen in speelhoeken gestimuleerd worden in hun fantasiespel, samen kunnen spelen.
Voor basisschoolkinderen is de aanwezigheid van gezelschapsspellen van belang omdat zij in de fase zitten dat ze spelletjes samen willen gaan doen.
De variatie in spelmateriaal die de gastouder aanbiedt zorgt er voor dat de fijne motoriek wordt gestimuleerd.
 
De gastouders geven de kinderen de ruimte  voor eigen spel en hierbij kunnen  de kinderen kiezen waar hun interesse liggen. Als je gemotiveerd bent om ergens mee te spelen dan ontdek je veel sneller nieuwe dingen. De gastouders geven kinderen zo de mogelijkheid hun eigen talenten te laten uitbouwen.
 
De herhaling/ rituelen waarmee een spelactiviteit worden aangeboden door de gastouders. Bijvoorbeeld een bepaald liedje zingen voor het eten zodat de kinderen de tekst leren. Een dagritme bij het aanbod van spelmateriaal en activiteiten is belangrijk omdat de kinderen dit dan gaan herkennen. Herkenning en herhaling is goed voor het leerproces.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3     Ontwikkelen van sociale competenties
Sociale competenties zijn vaardigheden om in het maatschappelijke leven op een adequate wijze sociaal en emotioneel te functioneren, waarbij de persoon rekening houdt met zowel zijn eigen belang als het belang van de ander(en).
 
De sociale competentie is een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals het zich kunnen verplaatsen in andere, kunnen communiceren, samenwerken, andere helpen, conflicten oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen van sociale competenties.
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren  de sociale competenties van de gastkinderen door de gastouder- kindinteractie als middel in te zetten op de volgende manieren:
De gastouders geven het goede voorbeeld. Kinderen leren door kopieer gedrag. Het nadoen van de gastouder is een belangrijke manier om nieuwe vaardigheden en inzichten te verwerven.  
 
De gastouders belonen positief gedrag, Belonen van positief gedrag is stimulerend voor de ontwikkeling van het kind. Het aanleren van nieuw gedrag door complimentjes gaat veel makkelijker dan het afleren van ongewenst gedrag door het kind te corrigeren.
 
 
De begeleidende rol van de gastouders bij ruzies. Ook de kinderen hebben wel eens ruzie. Dit is ook sociaal gedrag. Het kind leert hiervan voor zichzelf op te komen. Als gastouder hoef je ook niet meteen in te grijpen. Vaak kunnen de kinderen zelf het meningsverschil oplossen. Wanneer er zich een conflict voordoet kunnen de gastouders hierin bemiddelen. Het is niet alleen belangrijk om hierbij het goede voorbeeld te geven, maar ook om jezelf als volwassene in te leven in het kind. Het kind mag best even boos zijn. De gastouders proberen zoveel mogelijk buiten de ruzies te blijven. Ze zetten de kinderen even uit elkaar wanneer ze elkaar pijn proberen te doen maar  laten de kinderen de ruzie zelf samen, eventuele met begeleiding van de gastouder, oplossen.
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren  de sociale competenties van de gastkinderen door de fysieke omgeving als middel in te zetten op de volgende manieren:
De gastouders zorgen dat er ruimte is waar de kinderen gezamenlijk kunnen zitten. Bijvoorbeeld een grote eettafel waar alle kinderen aan kunnen zitten of een kleine tafel.
 
De aanwezigheid van een poppenhoek/ huishoek geeft kinderen de mogelijkheid om ‘de grote mensenwereld’ na te doen en op die manier nieuwe vaardigheden en inzichten te verwerven.
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren  de sociale competenties van de gastkinderen door de groep als middel in te zetten op de volgende manieren:
De meeste kinderen die in Nederland opgroeien, doen dit in kleine gezinnen. Gemiddeld heeft een gezin in Nederland 2 kinderen. De gastouderopvang biedt de mogelijkheid dat kinderen deel uitmaken van een grotere groep. De gastouders hebben een begeleidende rol om sociale vaardigheden als delen en wachten op je beurt. De gastouders dragen er zorg voor dat er een wij-gevoel binnen de groep wordt geschept en dat alle kinderen zich welkom voelen binnen de groep.
Binnen de groep waar de kinderen deel van uitmaken, krijgen kinderen bij de gastouders de mogelijkheid vriendschappen te sluiten. Kinderen krijgen de mogelijkheid te ervaren hoe het is om de oudste/ jongste in de groep te zijn.
 
Voor  jonge kinderen geldt hierbij wel dat de groep waarmee de gezamenlijke activiteit gedaan wordt niet te groot moet zijn. Jonge kinderen kunnen zich namelijk nog niet  verplaatsen in een andere persoon. Deze vaardigheid leren kinderen pas in de basisschoolleeftijd. Als blijkt dat het samenspelen nog niet goed gaat, dwing het kind dan niet, waarschijnlijk is het kind er dan nog niet aan toe.
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren  de sociale competenties van de gastkinderen door de het activiteitenaanbod als middel in te zetten op de volgende manieren:
Binnen de gastouderopvang zijn er meerdere momenten in het dagritme waarbij de kinderen als groep met elkaar een activiteit doen en tijdens een activiteit sociale competenties stimuleert. Sociale competenties als samen iets maken, op je beurt wachten, naar elkaar luisteren, elkaar vertrouwen, je inleven in de ander, etc. Denk aan het gezamenlijk een broodje eten aan tafel of met de groep een knutselactiviteit doen.
 
 
De gastouders van GOB Happy stimuleren  de sociale competenties van de gastkinderen door het spelmateriaal als middel in te zetten op de volgende manieren:
De kinderen leren samenspelen en te leren hoe samen te delen tijdens begeleid spel.  Bijvoorbeeld door elke dag samen een spelletje als memorie te doen, onder begeleiding (of samen met) de gastouder. De kinderen leren hiervan o.a. samenspelen, naar elkaar luisteren, op elkaar wachten, elkaar troosten, samen plezier maken, samen opruimen.
De gastouders stimuleren de sociale vaardigheden ook tijdens vrij spel in de speelhoeken door met de kinderen mee te spelen in hun spel. Meedoen met ‘vader en moedertje spelen’ en verwoorden dat het ene kindje even moet wachten op het andere kindje is hier een voorbeeld van.
 
 
 
1.3     Overdragen waarden, normen en cultuur
Waarden geven aan wat jij belangrijk vindt. Deze waarden zijn cultuurafhankelijk. Wat bij de ene cultuur als belangrijk ervaren wordt, wordt in de andere cultuur anders gezien.  Normen zijn de verwachtingen die mensen van elkaar hebben over hoe ze zich behoren te gedragen. Dit zijn de wetten en geschreven en ongeschreven gedragsregels.
Overdracht van normen en waarden en daarmee cultuur is het geheel van leerprocessen waardoor een individu zich de cultuur van de samenleving (in dit geval de gastouderopvang) eigen maakt
 
De gastouders van GOB Happy brengen normen en waarden over door de gastouder- kindinteractie als middel in te zetten op de volgende manieren:
Door ze voor te doen, door een voorbeeldrol te vervullen,  door de regels, maar ook de redenen van je gedrag te verwoorden,  door samen na te denken over wat je belangrijke principes vindt en waarom. Door kinderen zelf te laten ervaren welke principes ertoe doen: hen laten meedoen, meedenken en meebeslissen.
Belangrijke waarden voor de Nederlandse cultuur zijn: Eerlijk zijn, Afspraken nakomen, Respect voor anderen, Ieder mens is gelijk, Anderen geen pijn doen (niet slaan, niet pesten) De gastouders maken afspraken (groepsregels) met de kinderen uit deze waarden. Dit kunnen de meest simpele dingen zijn: hoe begroet je iemand, hoe spreek je iemand aan, hoe vraag je iets, waarom mag je geen speelgoed van iemand afpakken, waarom mag je niet dingen van iemand zo maar kapot maken.
Respect voor elkaar en elkaars ideeën zijn belangrijke elementen in de opvoeding. Hoe we omgaan met elkaar en rekening houden met elkaars grenzen en gevoelens, geeft kinderen een duidelijk beeld van onze eigen normen en waarden.
 
Gewenst gedrag van de kinderen moet door de gastouders gestimuleerd worden door het geven van een complimentje of geef een aai over de bol en het benoemen wat het kind goed gedaan heeft.  De kinderen leren ook wanneer ze grenzen overschrijden en wat mag. De gastouders  bewaken die grenzen.
Grenzen stellen door middel van straffen en belonen is hierbij een belangrijk middel. Aan jonge kinderen kun je nog niet goed duidelijk maken waarom een regels is zoals die is. Gastouders kunnen de regels aanleren door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag af te keuren. Het is belangrijk dat vraagouder en gastouder deze zaken met elkaar bespreken en hierin afstemming vinden. Grenzen geven duidelijkheid, waarbij rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van het kind. Uitproberen en het tarten  aan regels en grenzen is dus normaal gezond gedrag. Het is de gastouders hierin consequent bij te sturen. Het nemen van een maatregel moet zoveel mogelijk zijn afgestemd op het straffen van ongewenst gedrag, waarbij lichamelijk geweld in alle vormen als ongewenst wordt beschouwd, en het belonen van gewenst gedrag. Hierbij is het belangrijk te blijven herhalen en uitleggen.
 
Kinderen zijn verschillend. en ieder kind heeft dan ook een eigen benadering nodig. Afhankelijk van aanleg, temperament, thuismilieu, de leeftijds- en ontwikkelingsfase heeft elk kind zijn of haar eigen mogelijkheden. Gastouders spelen hier positief op in en geven zo ieder kind het waardevolle gevoel welkom te zijn op de opvang.
 
Ook dienen de gastouders rekening te houden met wat de kinderen al kunnen. Het thuismilieu kan afwijken van het milieu van het gastoudergezin. Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar en stellen andere prioriteiten in het leven. Het is belangrijk dit te realiseren en het gastkind en zijn of haar omgeving in hun waarde te laten. Op- of aanmerkingen hierover in het bijzijn van het gastkind gaan het kind meestal niet voorbij. Kinderen zijn vaak heel opmerkzaam. Gastouders houden hier rekening mee zodat de kinderen zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.
 
 
De gastouders van GOB Happy brengen normen en waarden over door de fysieke omgeving als middel in te zetten op de volgende manieren:
Samen zorgen voor de ruimte. Opruimen, schoonmaken. Samen verantwoordelijk zijn voor de omgeving leren kinderen spelenderwijs bij de gastouder. Gastouders leren kinderen bijvoorbeeld dat spullen op de juiste plaats opgeruimd worden en samen de tafel afruimen. Op deze wijze gebruiken de gastouders hun groepsruimte voor de normen en waarden overdracht aan hun gastkinderen.
 
 
De gastouders van GOB Happy brengen normen en waarden over door de groep als middel in te zetten op de volgende manieren:
Met de groep praten over de groepsregels is een mooie manier om op een laagdrempelige wijze normen en waarden over te brengen. Wanneer kinderen al langer op de opvang zitten, zul je zien dat de kinderen de regels van de groep tijdens het spel zelf kunnen benoemen en bij een nieuw kindje op de opvang zullen zij het nieuwe kindje de regels vertellen.
 
 
De gastouders van GOB Happy brengen normen en waarden over door het activiteitenaanbod  als middel in te zetten op de volgende manieren:
De gastouders brengen de kinderen normen en waarden bij door de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken  met de gebruikelijk feesten en rituelen zoals bijvoorbeeld kerst en sinterklaas. Het vieren van de verjaardag van het kind mag natuurlijk niet ontbreken.
De gastouders kunnen de kinderen deze feesten leren kennen door ze werkelijk te vieren maar ook door het voorlezen van een verhaal, plaatjes kijken of  samen een tekening maken over het onderwerp. De gastouders leren de kinderen ook respect te hebben voor andere gewoonte.
Vraag uw gastouder aan welke culturele feesten zij aandacht besteed en hoe. Iedere gastouder doet dit vanuit de eigen geloofsovertuiging/ cultuur/ normen en waarden.
 
 
De gastouders van GOB Happy brengen normen en waarden over door het spelmateriaal als middel in te zetten op de volgende manieren:
De gastouders van GOB Happy hebben een speelhoek waar kinderen fantasiespel kunnen spelen.
De soort speelhoek kan per gastouder verschillen. Denk aan een keukentje, een winkeltje, een grote verkleedkist. Kinderen hebben de mogelijkheid om rollen te oefenen met deze spelmaterialen.
 
De gastouders hebben duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van het speelgoed, hoe dienen kinderen er mee om te gaan.
 
De norm met respect omgaan met een kind doet een gastouder bijvoorbeeld door te laten zien aan een kind met respect om te gaan met de dingen die een kind op de opvang maakt. De gastouder hangt het bijvoorbeeld aan een magneetbord en laat trots samen met het kind de knutsel aan zijn/haar ouders zien.
 
Met de oudere kinderen spelen gastouders gezelschapsspelletjes. Om samen het spel te kunnen spelen, zijn er spelregels. Het leren dat het spelen van een spelletje spelregels heeft is ook een manier waarmee de basis in normen en waarden overdracht plaats vindt.
 
 
 
 
2.                Beleidsontwikkeling
Het beleid van Gastouderbureau Happy wordt voor een groot deel bepaald door de wetgeving op gebied van kinderopvang. Tevens wordt het beleid gevormd aan de hand van informatie die verkregen wordt van vraag- en gastouders direct of via de oudercommissie.
De gastouderopvang is altijd in ontwikkeling. Jaarlijks nemen wij het pedagogisch beleidsplan met onze gastouders door en zo nodig passen wij ons beleid aan, aan de nieuw verkregen inzichten.

 
3.                Bemiddelingsbeleid als randvoorwaarde van het pedagogische beleid
Het bemiddelingsbeleid is een van de randvoorwaarde om de uitgangspunten van het pedagogische beleid te realiseren en bestaat uit de volgende onderdelen: Inschrijf- en bemiddelingsprocedure en de klachtenprocedure.
  
Bemiddelingsbeleid
Het kritisch selecteren van gastouders is de eerste basis voor een goede bemiddeling. Deze selectie van gastouders vindt plaats op basis van de volgende selectie criteria:
Bij de bemiddeling staan de wensen van de vraagouders en de op te vangen kinderen centraal.
 
 

 

 

 

3.1    Toetsingscriteria gastouders

De opleidingseisen:

-              De gastouder beschikt over een diploma MBO-2 helpende zorg & Welzijn of een diploma die op de vrijstellingslijst staat.

-              De gastouder heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen, die voldoet aan de eindtermen van het Oranje Kruis.     Indien u een EHBK behaald                     bij C.O.T.A.  te Westerhoven voldoet u.

 

Deskundigheidsbevordering:

Gastouderbureau Happy biedt de gastouders een online scholingsprogramma waarbij de gastouders in kunnen loggen op

de website van GOB Happy en een toets kunnen maken over een thema dat tijdens de huisbezoeken besproken wordt.

Het actuele scholingsaanbod kunt  u navragen bij de bemiddelingsmedewerkers van GOB Happy.

Voor aanvullende cursussen en trainingen in de gastouderopvang verwijst Gastouderbureau Happy haar gastouders

middels een link op de website naar de site van het Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO).

 

Overige vereiste van de gastouders:

 

 

Gastouders moeten een map op de opvang locatie hebben liggen met hierin alle documenten die voor de opvang van belang zijn. In de map zitten de volgende documenten:

 

Als u 4 of meer kinderen tegelijker tijd opvangt, dan is een ACHTERWACHT verplicht:

Een achterwacht is een volwassen persoon met wie de gastouder  aantoonbaar de afspraak heeft gemaakt dat deze wordt ingezet in geval van een noodsituatie. Hierbij moet de gastouder denken aan een overeenkomst, de reisafstand, bereikbaarheid en een beschikbaarheidsrooster. De term ‘geregeld’ houdt in dat de volwassene altijd bereikbaar en daadwerkelijk inzetbaar is als achterwacht: hij of zij moet lichamelijk en geestelijk capabel zijn en binnen een redelijk tijdsbestek (als leidraad geldt de 15 minuten aanrijdtijd van een ambulance) in geval van calamiteiten ter plekke kan zijn. Hij of zij hoeft niet in de woning aanwezig te zijn.  

De achterwacht mag niet als gastouder ingezet worden, deze is alleen een hulp bij noodgevallen.

 

 

Omgaan met vervanging

Indien de gastouder ziek is of bij vakantie van de gastouder dan dienen de ouders zelf vervanging te regelen. Als de ouder totaal geen alternatieven heeft om het kind onder te brengen dan kan het gastouderbureau voor een alternatief zorgen. U dient deze wens wel ruim van te voren aan te geven. De vakantie periode wordt vaak gelijk genomen. Afstemmen van de zomer vakantie kan je het best zo vroeg mogelijk doen. Bijvoorbeeld 3 maanden van te voren. Vaak heeft Gastouderbureau Happy een alternatieve gastouder in de buurt. Voor het regelen van vervanging of een tweede gastouder geldt het bemiddelingsbeleid. Er moet een  (tijdelijke) plaatsingsovereenkomst opgemaakt worden.

 

 

Het maximaal op te vangen kinderen:

Een gastouder mag niet meer dan 6 kinderen tegelijk opvangen in een leeftijd van 0 tot 13 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot een leeftijd van 10 jaar.

Indien het aantal op te vangen kinderen slecht bestaat uit kinderen van 0 tot 4 jaar, eigen kinderen meegeteld,  geldt een maximum van 5 kinderen. Bij een gastouder mogen ten allen tijde maximaal 4 kinderen van 0 tot 2 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar (eigen kinderen meegerekend).

Wanneer er een vriendje van een eigen kind van de gastouder komt spelen die onder de 10 jaar is, telt dit kind ook mee in de telling.

Wenkinderen worden in de telling ook meegenomen ook al komen ze niet de hele dag.

 

 

Eisen aan de opvangruimte / locatie:

Een andere eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van de opvang is dat er voldoende speel en slaapruimte aanwezig zijn op de plaats van opvang. Minimale vereisten zijn:

-  Voor ieder kindje dat opgevangen wordt dat jonger is dan 1.5 jaar oud moet er een bedje aanwezig zijn en een aparte slaapruimte. Bij Gastouderbureau     Happy mogen de gastouders nog wel gebruik maken van een campingbedje.
    Aanbevolen wordt om kinderen onder het jaar in een ledikant te laten slapen.

-  binnen en buiten zijn er voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te    vangen kinderen. Kinderen moeten al dan     niet onder begeleiding buiten kunnen  spelen.

-  Is de gehele woning altijd rookvrij.

-  Er is een risico-inventarisatie veiligheid&gezondheid en een plan van aanpak aanwezig op de opvanglocatie.  

-  Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders zodat de vluchtroute vrij blijft.

 

Campingbedjes in de originele staat zijn toegestaan en veilig. Een op het oog passend extra matras in het campingbedje is niet veilig. De flexibele bedzijde zorgt voor een grotere ruimte die een mogelijke beknelling en verstikking kan veroorzaken. Campingbedjes met een extra inleg matras mogen niet gebruikt worden voor kinderen onder de 2 jaar i.v.m. de verhoogde kans op wiegedood. Een campingbed mag uitsluitend met het originele matras gebruikt worden voor kinderen onder de 2 jaar. Gastouders die het originele matras te hard vinden kunnen beter een ledikant aanschaffen.

 

 

 

 

Tijdens de inschrijf/bemiddelingsprocedure  worden pedagogisch uitgangspunten aan de orde gesteld. Dit gebeurt onder meer tijdens het intakegesprek, onderdeel van de inschrijfprocedure, waarin onder meer ideeën over opvoeden en pedagogisch handelen aan de hand van een vragenlijst worden besproken en getoetst. Ook komen tijdens het intakegesprek zaken als hygiëne, motivatie leeftijd woonsituatie, pedagogische kwaliteiten en houding ten aanzien van de kinderopvang aan de orde. Het intake / koppelingsgesprek vindt plaats bij de gastouder thuis.

De kwaliteit van de opvang staat centraal bij Gastouderbureau Happy. Het is daarbij van belang dat de gastouder voldoende aandacht kan schenken aan de kinderen. Daarom is er een regel hoeveel kinderen de gastouders tegelijkertijd mogen opvangen. 

 

 

4.     Ouderbeleid als randvoorwaarde van het pedagogisch beleid

Het ouderbeleid is er op gericht de kwaliteit van het gastouderbureau te bewaken en om het pedagogisch beleid optimaal gestalte te geven.

Een onderdeel van het ouderbeleid vormen de inspraak van gastouders en vraagouder.

 

4.1 Oudercommissie voor inspraak vraagouders

Om invulling te geven aan de inspraak van vraagouder kunnen ze deelnemen aan de oudercommissie. De taken van de oudercommissie omschreven in het reglement. Geïnteresseerde kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de oudercommissie. Verzoeken kunnen ook bij de commissie of bij het gastouderbureau zelf neer gelegd worden.

Onder het kopje ‘voor vraagouders’ op onze website kunt u informatie over de oudercommissie lezen. Hier staat het e-mail adres waarop de OC te bereiken en staan alle OC leden met functie beschreven. Wilt u zich aanmelden als OC-lid, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan de oudercommissie.

 

4.2 Communicatie tussen vraagouder, gastouder en het gastouderbureau

De communicatie tussen vraagouder en gastouder vindt zowel informeel als formeel plaats. Om alles tot een goed resultaat te laten leiden hecht gastouderbureau Happy veel waarde aan een goede overdracht  en overleg. Neem daar ook daarom de tijd om de opvang door te spreken.

Gastouderbureau Happy draagt bij aan gezonde en veilige kinderopvang door vraagouders en gastouders te informeren over het beleid maar ook door begeleiding. Deze begeleiding vindt plaats doormiddel van huisbezoeken en telefonisch contact door het gastouderbureau. Tevens kunnen gastouders op eigen verzoek daarin extra begeleid worden. Hieronder meer over de begeleiding.

 

Bereikbaarheid Gastouderbureau Happy

Gastouderbureau Happy is door de weeks voor vraag- en gastouders bereikbaar van 9:00 uur tot 17:00 uur.
Wij zijn gesloten tijdens alle nationale feestdagen.

Tijdens vakanties is Gastouderbureau Happy telefonisch  bereikbaar. Mocht Gastouderbureau Happy telefonisch niet bereikbaar zijn stuur dan even een email.

 

Inschrijving door vraagouder

Een nieuwe vraagouder die een gastouder zoekt neemt contact op met het gastouderbureau.

Afhankelijk van de wensen van de ouders is er een gastouder beschikbaar of moet er een gezocht worden. Zodra er een gastouder beschikbaar is maken  de ouders een afspraak met de gastouder voor een kennismakingsgesprek. Indien er een klik is tussen de gastouder en ouders dan volgt er een koppelingsgesprek.  Dit is een afspraak op de oppaslocatie met gastouder, ouder en gastouderbureau. Op dat moment worden alle afspraken doorgenomen en vastgelegd. De uiteindelijke inschrijven gebeurd middels  het sluiten van een gastouderopvang overeenkomst.

Indien er een gastouder gezocht moet worden dan gebeurd dit aan de hand van de wensen van de vraagouder binnen het beleidskader zie punt 3 Bemiddelingsbeleid van Gastouderbureau Happy.

 

Inschrijving door gastouder

Indien de gastouder de opvang plaats wil laten vinden in haar eigen woning, vindt er een eerste huisbezoek plaats waarbij de bemiddelingsmedewerker samen met de gastouder een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid maakt.

De bemiddelingsmedewerker toetst of de gastouder geschikt is aan de hand van de Gastouder Toetsingscriteria. Er wordt een map aangemaakt waarin alle benodigde documenten voor de opvang bij elkaar gedaan worden. In deze map zit:

De bemiddelingsmedewerker van GOB Happy levert de gastouder het pedagogisch beleidsplan en de meldcode per mail aan. Updates van deze documenten worden per mail onder de gastouders verspreid door de bemiddelingsmedewerker met het verzoek de oude versie door de nieuwe versie in de map te vervangen.

Op de website van GOB Happy staan alle recente versies.

De bemiddelingsmedewerker onderzoekt ook hoe eventuele huisgenoten staan tegenover het feit dat de gastouder kinderen in huis opvangt.

 

Bemiddelingsprocedure

Uit het kennismakings- en of bemiddelingsgesprek tussen gast- en vraagouder blijkt of dat er voldoende basis is voor een goede opvangplek voor de gastkinderen. Indien de vraagouder zelf al een gastouder gevonden heeft, vindt er altijd een intake gesprek plaats op de opvanglocatie. Door het vast leggen van de afspraken in een gastouderopvang overeenkomst wordt de koppeling gerealiseerd.

In contacten staat duidelijkheid voorop. Een goede vertrouwensrelatie kan alleen ontstaan als de gastouder en vraagouder elkaars opvattingen kennen. Wat mag de vraagouder verwachten van de gastouder? Hoe kijkt de gastouder tegen het opvoeden van kinderen aan? En welke verantwoording brengt dit met zich mee?

 

 

Opvang bij de vraagouder thuis

Voor aanvang van de opvang brengt de bemiddelingsmedewerker samen met de gastouder een bezoek aan de opvanglocatie. Samen met de gastouder voert de bemiddelingsmedewerker een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. De bemiddelingsmedewerker ziet er op toe dat de gastkinderen opgevangen worden in een veilige en gezonde opvangomgeving.
 

Opvang bij de gastouder thuis

Voordat de eerste kinderen gekoppeld worden aan de gastouder, brengt de bemiddelingsmedewerker een bezoek aan de opvanglocatie. De bemiddelingsmedewerker maakt samen met de gastouder de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. De bemiddelingsmedewerker ziet er op toe dat de gastkinderen opgevangen worden in een veilige en gezonde opvangomgeving.
 

Evaluatiegesprek na wenperiode

Na de start bekijken de gastouder en de vraagouder samen of er knelpunten zijn. Indien mogelijk voor de gastouder kunnen er aanpassingen gedaan worden. Indien u vragen heeft over wat er mogelijk of gebruikelijk is kan u terecht bij een bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Happy.   De bemiddelingsmedewerker zal ook jaarlijks telefonisch contact opnemen met de ouders. Met elkaar wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken en de praktijk werken. Dit gesprek wordt vastgelegd in een evaluatie formulier.

 

Jaarlijkse evaluatiegesprekken

De gastouder wordt  jaarlijks  minimaal 2 keer bezocht. Formeel 1 keer een evaluatiebezoek plus risico-inventarisatie en 1 keer voor alleen de risico inventarisatie. Tijdens beide bezoeken wordt ook een thema doorgenomen.

 

Bij Gastouderbureau Happy wordt tijdens deze twee bezoeken de risico inventarisatie gemaakt.

Daarbij bekijkt de bemiddelingsmedewerker de opvanglocatie. De woning van de gastouder moet geschikt zijn of worden gemaakt om kinderen op te vangen. Dit houdt in dat er, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen die gastouder wil opvangen, voldoende veilige speel-, slaap- en eetruimte aanwezig moet zijn. Ook is het, al dan niet onder begeleiding, buiten kunnen zijn en spelen voor een kind belangrijk

 

Tijdens het huisbezoek wordt de opvang van nieuwe kinderen geëvalueerd, wordt er met de gastouders de kindaantallen en de verschuivingen in dagen van kinderen doorgenomen.

Het evaluatiegesprek vindt plaats aan de hand van een evaluatieformulier die door zowel de bemiddelingsmedewerker als de gastouder getekend wordt.

 

Per bezoek wordt er een thema besproken. Thema’s die jaarlijks behandeld worden zijn ‘de Meldcode’ en  ‘het pedagogisch beleidsplan’. Ter voorbereiding vragen  wij de gastouders een online toets rondom het thema te maken. Op de website onder het kopje ‘voor gastouders’ staat een knop met ‘Bijscholing en cursussen’. Hier kan de gastouder inloggen om de online toets te doen ter voorbereiding op het evaluatiegesprek.

 

 

 

KLACHTEN PROCEDURE

Gastouderopvang is mensenwerk. Een gastouderopvang staat bol van menselijke activiteiten. Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen gastouder en vraagouders of, een ouder die niet helemaal tevreden is over de opvang van het kind om wat voor reden dan ook.

 

Interne klachtenprocedure

Het behoort tot de taak van Gastouderbureau Happy om bij een klacht de communicatie op gang te houden of weer te brengen. Uitgangspunten zijn hierbij dat de klacht serieus genomen wordt, dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt, het liefst door degene die bij de klacht betrokken is.

Wij hopen dat onze gastouders en ouders alvorens de stap naar de  Geschillen Commissie te zetten, de klacht eerst intern met de bemiddelingsmedewerker te bespreken zodat de klacht verholpen kan worden. Een officiële klacht wordt afgehandeld volgens het klachten reglement van Gastouderbureau Happy. https://www.happygastouderbureau.nl/filemanager/happygastouderbureau.nl/KlachtenreglementGastouderbureauHappyversie2016-01.pdf

Vraagouders hebben te allen tijde het recht de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Externe onafhankelijke klachtencommissie

Gastouderbureaus hebben de verplichting om klachten formeel te regelen. Om gastouderbureaus daarbij van dienst te zijn en een onafhankelijke klachtenbehandeling te realiseren en te garanderen, zijn professionele klachtencommissies opgericht. Gastouderbureau Happy is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediatie. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als:

• De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;

• De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.

• De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld

 

CONTACTGEGEVENS

De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 17:00 uur

 

 

 

 

Klachtenjaarverslag

Gastouderbureau Happy maakt jaarlijks een klachtenverslag indien er klachten ingediend zijn door  vraagouders of  de oudercommissie. Deze klachtenjaarverslagen worden door Gastouderbureau Happy openbaar gemaakt door ze op de website te plaatsen.

 

5.Veiligheid en gezondheidsbeleid

 

Een fysieke veilige, gezonde  en hygiënische opvanglocatie is van groot belang bij de kwetsbare doelgroep jonge kinderen die de gastouder opvangt. Dit hoofdstuk beschrijft hoe Gastouderbureau Happy werkt aan een goed veiligheidsbeleid en hygiëne- en gezondheidsbeleid.

 

Gastouderbureau Happy  past de volgende regels toe in het veiligheid en gezondheidsbeleid:

Aan grootte risico’s  mogen kinderen niet worden blootgesteld. Met een groot risico wordt niet bedoelt dat de kans groot is maar dat de gevolgen daarvan verstrekkend kunnen zijn.

Dit betekent dat hiervoor voorzieningen moeten worden getroffen of dat er gedragsafspraken moeten worden nageleefd om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Aan kleinere risico’s  mogen kinderen blootgesteld worden.  Kinderen hebben namelijk uitdaging nodig om te leren. Voor jonge kinderen kunnen kleine risico’s  een groot risico zijn. Dit betekent dat de nieuwe stap vaak onder begeleiding van de gastouder kan. De kinderen  leren hierdoor omgaan met kleinere risico’s. Om onveilig situaties te voorkomen worden er ook gedragsafspraken gemaakt met de  oudere kinderen en / of gastouder.

Om de risico’s beperkt te houden, is het van belang dat de gastouder het kind goed kent. Tijdens het wenproces is het ook van belang dat er met de ouders afgestemd wordt wat het kind kan en mag.

 

Hieronder voorbeelden van grootte risico’s en voorbeelden en van de getroffen maatregelen.

 

5.1 Hygiëne- en Gezondheidsbeleid

Afspraken met betrekking tot een gezonde opvanglocatie zijn vastgelegd in een protocol. Deze zit in de map die aanwezig is op de opvanglocatie. Gedragsafspraken die gemaakt worden aan de hand van de risico inventarisatie staan beschreven in het formulier ‘Verslaglegging en opvolging’.

 

Voorbeelden op gebied gezondheid:

       Verspreiding van en besmetting met gezondheidsrisico’s voorkomen door,

Bij Gastouderbureau Happy vinden wij dat de gastouders de volgende minimale gezondheids- en hygiëne maatregelen moeten treffen:

 

5.2 Veiligheidsbeleid

Afspraken met betrekking tot een fysiek veilige opvanglocatie zijn vastgelegd in een protocol en deze zit in de map die aanwezig is op de opvanglocatie. Gedragsafspraken die gemaakt worden aan de hand van de risico inventarisatie staan beschreven in het formulier ‘Verslaglegging en opvolging’.

 

Bij Gastouderbureau Happy vinden wij dat de gastouders de volgende minimale veiligheidsmaatregelen moeten treffen.

 

Voorbeelden van mogelijke grootte risico’s (afhankelijk. van de leeftijd)  op gebied van fysieke veiligheid:

 

Voorbeelden  van mogelijke grootte risico’s op gebied van sociale veiligheid:

Grens overschrijdend gedrag. In de gastouderopvang zijn er een aantal maatregelen die dit helpen te voorkomen:

 

 

5.3 Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid

Gastouderbureau Happy heeft een preventief beleid ten aanzien van:

Veiligheid&gezondheid risico’s. Dit door middel van een risico-inventarisatie op de plaats waar de kinderen worden opgevangen. De risico-inventarisatie als doel dat de vraagouders en gastouders zich bewust worden van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s tijdens de gastouderopvang. Tevens kunnen er naar aanleiding van de risico-inventarisaties maatregelen getroffen worden om de risico’s te verkleinen.

Aan de hand van de risico inventarisatie Gezondheid en Veiligheid wordt een plan van aanpak geschreven aan de hand van het formulier ‘Verslaglegging en opvolging’. Acties en gedragsafspraken worden op dit formulier vermeld. Evenals een datum waarop de actie gerealiseerd moet worden, wie de actie uit moet voeren en voor wie de gedragsafspraak geldt.

Voor gezondheids- en veiligheidstips kunnen gastouders kijken op www.subsidieoppas.nl
 

 

5.4 Ziektebeleid

Gastouderbureau Happy houdt de algemene richtlijnen van het RIVM aan.

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:57950&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Wanneer een kindje medicijnen toegediend moet krijgen tijdens de opvang, moeten onze gastouders de vraagouders een medicijnverklaring laten tekenen. Op onze website kan dit formulier gedownload worden.

https://www.happygastouderbureau.nl/filemanager/happygastouderbureau.nl/medicijnverklaringgastouderbureauhappy(1).pdf

 

Gastouders kunnen van de algemene richtlijnen afwijken zolang dit de gezondheid van de gastkinderen niet in gevaar brengt. Indien de gastouder afwijkt van de geldende richtlijnen, zoals weren van kinderen met waterpokken, beschrijft de gastouder dit in de map die aanwezig is op de opvanglocatie.

Wanneer het kindje ziek is, vragen wij de vraagouders dit tijdig te melden aan de gastouder. De individuele afspraken rondom het afmelden van zieke kinderen staat beschreven op de site in het Ziektebeleid onder het kopje Kwaliteit.

Op pagina 13 onder het kopje ‘Omgaan met vervanging’ is te lezen hoe Gastouderbureau Happy omgaat met vervangende opvang wanneer de gastouder ziek is.

 

 

5.5 MELDCODE huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 

De gastouder heeft en signalerende taak. Bij vermoeden van kindermishandeling is zij/hij verplicht om volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken.

Indien een vraagouder, gastouder of bemiddelingsmedewerker het vermoeden van kindermishandeling meldt, dan zal de houder deze behandelen zoals in de meldcode is omschreven.

Een houder van een kinderopvangorganisatie is verplicht om bij een vermoeden van een zeden- of geweldsdelict door een werknemer (in dit geval de gastouders) de vertrouwensinspecteur te raadplegen.

U kunt ook rechtstreeks hulp zoeken op de volgende landelijke telefoonnummers:

Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230), Opvoedtelefoon (0900-8212205), Kindertelefoon (0800-0432), Landelijk Bureau Slachtofferhulp (030-2340116),

Transact (030-2300666), NIZW Jeugd/Expertisecentrum Kindermishandeling (030-2306564)

Regionaal: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuidoost-Brabant Sobrietasplein 102, 5701 MJ Helmond, telefoon (0492) 50 84 10,fax (0492) 50 8 411    Bureau Jeugd Zorg Noord-Brabant Gabriel Metsulaan 1f,5613 LC in Eindhoven, tel (040) 243 32 62, fax (040) 799 91 01, www.jeugdzorg-nb.nl  Overige regionale adressen zie www.subsidieoppas.nl  U kan op de website van Gastouderbureau Happy tevens de volledige meldcode, de handleiding, de sociale kaart en de signalenlijst vinden.